სხვა მოძრავი ქონება

ჩვენ გთავაზობთ ყველა სახის აქტივის შეფასებას, რომელიც მიეკუთვნება მოძრავ ქონებას. ასეთი აქტივებია:

 

 • საყოფაცხოვრებო ავეჯი;
 • კომპიუტერული და სხვა ელექტრო ტექნიკა;
 • ცეცხლსასროლი იარაღი;
 • ცისტერნები;
 • ქიმიური ნივთიერებები;
 • კონცენტრატები;
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგები;
 • საყოფაცხოვრებო ნივთები და სხვ.

 

ამ პიტის ქონების შეფასების საჭიროება დგება:

 

 • ყიდვა-გაყიდვისას;
 • იჯარით (ლიზინგით) გადასაცემად;
 • ქონებრივი დავის შემთხვევებში;
 • ბიზნეს გეგმის შედგენისას;
 • კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით;
 • ძირითადი ფონდების გადაფასებისას;

 

ჩვენ გაძლევთ გარანტიას ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე და ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენ მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

 

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დაგეხმაროთ ქონების შეფასებაში და გაგიწიოთ კონსულტაციები წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით.

 

კონსულტაციები უფასოა!

გსურთ თანამშრომლობა?

მზად ვართ გიპასუხოთ ნებისმიერ კითხვაზე